Home / Chuyên mục suy thận

Chuyên mục suy thận

Tỷ lệ suy thận mạn ở Việt Nam

Suy thận giai đoạn cuối sống được bao lâu

Suy thận giai đoạn cuối (suy thận độ 5) xảy ra khi mức lọc cầu thận xuống thấp dưới mL/phút/1,73m2 hoặc thận mất hoàn toàn chức năng không thể đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Vậy người bị suy thận mãn tính giai đoạn cuối sống được bao lâu …

Read More »