Home / Giới thiệu Viện Những vấn đề Phát triển

Giới thiệu Viện Những vấn đề Phát triển

Viện được thành lập nhằm tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực khoa học phát triển, tiến hành các nghiên cứu và cung cấp những tư vấn độc lập, góp phần phát triển khoa học và công nghệ, kinh tế – xã hội, văn hoá, theo mục tiêu phát triển bền vững, trong phạm vi toàn quốc hoặc theo ngành, địa phương, lãnh thổ.

Với chức năng như một tổ chức tư vấn trí tuệ (think tank) liên ngành, triết lý nghiên cứu của Viện dựa chủ yếu trên cách tiếp cận mới, đó là: tư duy toàn cầu, tổng thể, nhưng hành động cụ thể, thực tiễn; tôn trọng hợp tác, sự tham dự cộng đồng; nhằm thực hiện quá trình phát triển bền vững dựa trên tri thức trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh toàn cầu hoá.

Những nhiệm vụ chủ yếu

1. Nghiên cứu những vấn đề cơ bản trong lĩnh vực phát triển

Những lĩnh vực chủ yếu gồm: Toàn cầu hoá, cơ hội và thách thức đối với Việt Nam; Quá trình phát triển bền vững dựa trên tri thức của Việt Nam; Hệ thống đổi mới quốc gia về công nghệ; Phát triển nguồn nhân lực thúc đẩy năng lực cạnh tranh kinh tế của Việt Nam; Tiếp cận liên ngành và tham dự trong xây dựng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển đất nước về khoa học và công nghệ, kinh tế – xã hội; Hoà nhập những cân nhắc về môi trường sinh thái và văn hoá vào quá trình hoạch định chiến lược phát triển; v.v…

2. Tiến hành tư vấn, phản biện, thẩm định và các dịch vụ khoa học và công nghệ liên quan đến những vấn đề phát triển

Thực hiện các nhiệm vụ trong dạng hợp đồng nghiên cứu phát triển hoặc dịch vụ khoa học và công nghệ từ các đối tác trong, ngoài nước, thuộc các tổ chức phi chính phủ, NGO, các doanh nghiệp. Nội dung bao gồm: Xây dựng các tổng luận phân tích; các báo cáo điều tra khảo sát; Lập quy hoạch tổng thể và nghiên cứu khả thi thuộc chuyên ngành, liên ngành, vùng lãnh thổ, phục vụ các đề án khoa học và công nghệ, kinh tế – xã hội, văn hoá, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, v.v…; Các báo cáo phản biện, thẩm định các dự án phát triển thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ và kinh tế – xã hội mang tính liên ngành.

3. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về khoa học phát triển

Tổ chức các lớp tập huấn về các vấn đề phát triển; tham gia với các trường đại học, các học viện trong công tác đào tạo đại học và sau đại học về các lĩnh vực khoa học và công nghệ liên ngành liên quan đến phát triển bền vững, v.v…

4. Tổ chức diễn đàn về những vấn đề phát triển

Tiến hành đối thoại, chia sẻ quan điểm giữa các đối tác: cơ quan chính phủ; doanh nghiệp; và người dân, nhằm hỗ trợ các quá trình hoạch định và thực thi chính sách phát triển khoa học và công nghệ, kinh tế – xã hội, văn hoá phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Do sự yêu cầu mới của nhiệm vụ, Viện đã thành lập Diễn đàn Lý luận Phát triển với một quy chế nhiệm vụ, chức năng và tổ chức hoạt động riêng

5. Cung cấp thông tin, xuất bản ấn phẩm về những vấn đề phát triển

Xây dựng cơ sở dữ liệu về các vấn đề phát triển đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và dịch vụ khoa học và công nghệ; Định kỳ xuất bản các ấn phẩm của Viện.

6. Hợp tác trong mạng lưới các tổ chức nghiên cứu phát triển

Tham gia mạng lưới khu vực và quốc tế của các tổ chức nghiên cứu – đào tạo về những vấn đề phát triển, nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tri thức và khai thác nguồn lực; Xây dựng mối liên kết hoạt động với các viện nghiên cứu, các trường đại học trong nước về lĩnh vực chiến lược và chính sách phát triển khoa học và công nghệ, kinh tế, xã hội, văn hoá, tài nguyên, môi trường trong nghiên cứu, đào tạo, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Tổ chức Viện

Hội đồng Viện và Diễn đàn Lý luận Phát triển

Hội đồng Viện có Chủ tịch Hội đồng Viện

Diễn đàn Lý luận Phát triển có Chủ tịch Diễn đàn

Chủ tịch Hội đồng Viện

PGS.TS. Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội Vụ

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Viện

TS. Vũ Duy Phú

Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Viện, Sáng lập và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Diễn đàn Lý luận Phát triển

Các Uỷ viên

TS. Trần Thị Vân Anh

Tổng biên tập Tạp chí Khoa học về Phụ nữ, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

PGS. TS, Đặng Ngọc Dinh

nguyên Viện trưởng viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ

TS. Lê Đăng Doanh

nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương; Cố vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

TS. Mai Thanh Hải

PGS.TS Chu Hảo

Phó Giám đốc công ty VinaDaesung; Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

nguyên Thứ trưởng Bộ KH và CN

TS Phan Thu Hương

GS.VS Đặng Hữu

nguyên Vụ trưởng Khoa học, Giáo dục và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

nguyên Bộ trưởng Bộ KH và CN

TS. Trần Du Lịch

Viện trưởng Viện Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

PGS. TS. Nguyễn Thu Linh

Học viện Hành chính Quốc gia

Nhà văn Nguyễn Quang Lộc

nguyên giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hoá Quốc Tử Giám, Hà Nội

GS. TSKH. Nguyễn Mại

nguyên Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư (SCCI); Thành viên Tổ nghiên cứu kinh tế đối ngoại của Thủ tướng Chính phủ

TS. Phạm Khôi Nguyên

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

GS. TSKH. Lê Du Phong

nguyên Quyền hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ

TS. Vũ Duy Phú

nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học và Kỹ thuật, Bộ Công nghiệp; Phó chủ tịch Hiệp hội Điện tử, Tin học Việt Nam

PGS. TSKH. Ng. Quang Thái

nguyên Phó viện trưởng Viện Chiến lựơc Phát triển; Cố vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

TS. Vũ Quyết Thắng

Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ, Môi trường và Phát triển bền vững, Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Nguyễn Văn Thu

nguyên Trưởng ban Dự báo, Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ

TS. Lê Đình Tiến

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

KS. Hoàng Mạnh Tuấn

nguyên Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng

Lưu ý: Hiện nay đang trong giai đoạn sắp sếp lại HĐ Viện

Ban Điều hành Viện

Viện trưởng: Do hoàn cảnh công tác riêng, Viện trưởng cũ đã xin thoái nhiệm. Viện VIDS đang tìm chọn một Viện trưởng mới thay thế.

Phó Viện trưởng: TS. Vũ Duy Phú – Viện phó thường trực

Phó Viện trưởng: PGS.TS Nguyễn Thu Linh

Phó Viện trưởng: PGS.TS Vũ Quyết Thắng

Cộng tác viên của Viện

TS. Trần Ngọc Ca; GS. TSKH. Nguyễn Xuân Hãn; TS. Tương Lai; KS. Đặng Mộng Lân; GS. TS. Lê Bộ Lĩnh; TS. Đỗ Văn Lộc; TS. Nguyễn Sĩ Lộc; TS. Hồ Ngọc Luật; TS. Lê Thị Nghệ; TS. Nguyễn Hữu Ninh; GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng; TS. Đinh Quang Tỵ

Nhân lực thực hiện của Viện

Nhân lực thực hiện của Viện là các cán bộ khoa học và công nghệ, có trình độ và kinh nghiệm thực tiễn, bao gồm chính nhiệm, kiêm nhiệm và hợp đồng, được tập hợp và hình thành theo từng chuyên dề hoặc từng dự án nghiên cứu của Viện

Ngày cập nhật: 3/2/05