TRANG CHỦ
  Liên hệ  | Tìm kiếm  | Sơ đồ Website  | English    
Chủ nhật, ngày 26/2/2017  
   Giới thiệu Viện
   Tin tức, hoạt động
   Hội thảo khoa học
   Nghiên cứu khoa học
   Thông tin Khoa học
   Đề tài, Dự án
   Diễn đàn trao đổi
   Diễn đàn Lý luận phát triển
   Chung quanh chủ đề OBAMA
   Văn nghệ giải trí
WEBSITE KHÁC

Online:
11

Số lượt truy cập:
3877826
Xin giới thiệu tư liệu

Bài hai:

Hoa kú vµ vai trß

cña mét  quèc gia l·nh ®¹o thÕ giíi

( Tham gia bµn vÒ “ C­êng quèc vµ vai trß l·nh ®¹o thÕ giíi “

trong KH vµ TQ sè 5 - 2003 )

                                                                           Vò Duy Phó

HiÖn nay Mü ®· lµ siªu c­êng sè mét trªn thÕ giíi víi c¸c chØ sè x¸c ®Þnh søc m¹nh rÊt cao, v­ît xa, kh¸ xa c¸c c­êng quèc ®øng thø hai, thø ba vÒ nhiÒu mÆt chñ yÕu : kinh tÕ, qu©n sù, khoa häc c«ng nghÖ, gi¸o dôc ®µo t¹o, kh¸m ph¸ kh«ng gian vò trô  v .v . . .Víi søc m¹nh ®ã, mét mÆt, Mü ®· vµ ®ang cã thÓ thùc hiÖn thµnh c«ng rÊt nhiÒu môc tiªu to lín cña quèc gia, ®· cèng hiÕn trong suèt qu¸ tr×nh tån t¹i cña m×nh cho nh©n lo¹i biÕt bao thµnh qu¶ cña sù ph¸t triÓn, nh­ng mÆt kh¸c, hä còng ®· vµ ®ang dïng søc m¹nh ®ã ¸p ®Æt ý chÝ cña m×nh lªn hµng lo¹t c¸c d©n téc kh¸c, ®· vµ ®ang thao tóng rÊt nhiÒu vÊn ®Ò trong ®êi sèng quèc tÕ. Víi vÞ trÝ mét quèc gia  ®øng ®Çu sù hïng c­êng vµ nÒn v¨n minh nh©n lo¹i, Mü l¹i ®ang ra søc chèng l¹i nguyÖn väng thiÕt tha vµ nh÷ng môc tiªu cao c¶ cña toµn thÓ loµi ng­êi, lµ hoµ b×nh, an ninh tËp thÓ, b¶o vÖ m«i tr­êng sèng cña hµnh tinh, chèng ®ãi nghÌo, vµ ®· vi ph¹m nh©n quyÒn ë nhiÒu n¬i vµ ngay trong lßng n­íc Mü  .v .v ( Mü ph¸t ®éng hoÆc cæ suý chiÕn tranh ¸c liÖt vµ d· man ë nhiÒu n¬i víi nhiÒu lý do kh¸c nhau; ®¬n ph­¬ng rót  khái c¸c hiÖp ­íc h¹n chÕ vò khÝ giÕt ng­êi hµng lo¹t; tõ chèi ký c«ng ­íc quèc tÕ vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng; coi th­êng c¸c tæ chøc quèc tÕ .. . . .) Víi nhiÒu chÝnh s¸ch ®èi néi vµ ®Æc biÖt lµ nh÷ng chÝnh  s¸ch ®èi ngo¹i sai lÇm nh­ hiÖn nay, th× dï cã ®¸nh th¾ng ®­îc Ir¾c, t¹m thêi lµm khuynh ®¶o ®­îc nÒn an ninh quèc tÕ, lµm b¸ chñ ®­îc toµn cÇu, nh­ng Mü sÏ kh«ng thÓ nµo chiÕm ®­îc lßng ng­êi (bao gåm lßng tin vµo nh÷ng chÝnh s¸ch toµn cÇu ®óng ®¾n) ®Ó trë thµnh mét quèc gia l·nh ®¹o thÕ giíi. ChÝnh ®iÒu ®ã lµ mét sù ®¸ng hæ thÑn, thËm chÝ lµ nçi ®au khæ cña toµn nh©n lo¹i, t­¬ng tù nçi ®au khæ cña mét ng­êi cha cã ®øa con tµi n¨ng giái giang nhÊt, nh­ng l¹i bÊt hiÕu, t­¬ng tù nçi thÊt väng cña mét «ng vua kh«ng thÓ truyÒn ng«i b¸u cho hoµng tö, chØ v× sî sù gian ¸c, tµn b¹o cña con m×nh. Chøng minh ®iÒu ®ã trªn nh÷ng quan ®iÓm kh¸c nhau thËt kh«ng dÔ dµng, nh­ng ®ã lµ mét dù b¸o cã c¬ së khoa häc, mét dù b¸o vÒ nh÷ng m©u thuÉn ngµy cµng gay g¾t tét ®é trong ®êi sèng quèc tÕ.

 Tõ x­a ®Õn nay, thÕ giíi ®· cã kh¸ nhiÒu c¸c nhµ l·nh ®¹o tµi giái, nh÷ng thñ lÜnh hïng m¹nh, nh÷ng  b¹o chóa tµn ¸c , nh÷ng nÒn d©n chñ vµ sù n« dÞch, b¸ quyÒn  v. v . . GÇn ®©y, T¹p chÝ KH vµ TQ l¹i cã ®¨ng hai bµi viÕt rÊt ®¸ng quan t©m : “Ba cÊp ®é cña sù l·nh ®¹o “ ( sè 4, 2003 )  vµ  “ C­êng quèc vµ vai trß l·nh ®¹o thÕ giíi “ ( Sè  5, 2003). Cã thÓ tham kh¶o ngay mét sè phÇn ®· ph©n tÝch trong hai bµi viÕt nãi trªn ®Ó trao ®æi  vÒ chñ ®Ò ®· nªu. Ch¾c ch¾n nh÷ng ng­êi ®øng ®Çu n­íc Mü, víi c¸c ®êi tæng thèng kÕ tôc nhau, hä ®· hiÓu t­êng tËn khoa häc vÒ sù qu¶n lý mét ®Êt n­íc, trong ®ã cã lý luËn “ Ba cÊp ®é cña sù l·nh ®¹o “  (NhËn thøc vÊn ®Ò chÝnh trÞ; c«ng cô lý luËn t×m kiÕm gi¶i ph¸p; vµ tËp hîp lùc l­îng), còng nh­ “ l·nh ®¹o lµ khoa häc xóc tiÕn sù ®ång thuËn“ vµ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ vÜ ®¹i nh­ ta ®· thÊy. Cã thÓ tãm t¾t mét c¸ch kh¸i qu¸t, th« thiÓn nhÊt qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn“ ba cÊp ®é cña sù l·nh ®¹o”  ®Ó lý gi¶i ®èi víi tr­êng hîp n­íc Mü nh­ sau:

1/  VÒ “ nhËn thøc chÝnh trÞ ” : n­íc Mü thña ban ®Çu, trõ d©n b¶n xø da ®á, lµ céng ®ång cña  nh÷ng ng­êi dòng c¶m, n¨ng ®éng, lu«n muèn ®i t×m c¸i m¬Ý, muèn “khai ph¸”, vµ cña c¶ nh÷ng ng­êi  thuéc d¹ng “anh chÞ “, “ sõng sá” tõ c¸c n¬i trªn thÕ giíi ®æ vÒ, mµ nguyÖn väng tæng qu¸t, ®ång thêi lµ môc tiªu tèi th­îng cuéc sèng cña hä , lµ lµm giÇu, lµ “ lîi nhuËn “.  HÇu hÕt ng­êi d©n, do xuÊt sø ban ®Çu cña m×nh, ®Òu gi¸c ngé s©u s¾c vÒ gi¸ trÞ cña ®ång tiÒn,  coi  ®ång tiÒn lµ ch×a kho¸ v¹n n¨ng cña mäi thø h¹nh phóc. “ ®ång tiÒn t¹o nªn søc m¹nh” hoÆc “ cã tiÒn lµ cã tÊt c¶ “, “ch©n lý ë phÝa ®ång tiÒn”.NhËn thøc chÝnh trÞ c¬ b¶n ®ã ®­îc truyÒn tõ thÕ hÖ nµy sang thÕ hÖ kh¸c, t¹o nªn mét sù thèng nhÊt môc tiªu chung cña hÇu nh­ toµn thÓ nh©n d©n Mü. Giíi l·nh ®¹o n­íc Mü nhËn thøc s©u s¾c ®­îc ®iÒu kh¸i qu¸t, cèt lâi ®ã nªn ®· tËp hîp ®­îc sè ®«ng vµ cã nh÷ng chÝnh s¸ch th«ng minh t­¬ng øng ®Ó lµm nªn lÞch sö cña n­íc Mü.

2/  VÒ “ c«ng cô lý luËn t×m kiÕm gi¶i ph¸p”: Tõ cuéc sèng bon chen ban ®Çu, x· héi Mü ph¸t triÓn dÇn dÇn mét c¸ch tù nhiªn, tù do mét c¸ch  “d©n d· “ , theo triÕt lý vµ phong c¸ch : “kh«n th× sèng, mèng th× chÕt”  hoÆc “th«ng minh th× giÇu, ngu th× nghÌo”) , “m¹nh ai, nÊy ch¹y”, “ c¸ lín nuèt c¸ bÐ “,®Æc biÖt lµ triÕt lý ” tù do c¹nh tranh “.  Giíi l·nh ®¹o Mü ®· hiÓu ®­îc: ®a phÇn ng­êi d©n Mü, do xuÊt sø cña hä, thÝch ganh ®ua, thÝch ph­¬ng thøc “chän läc tù nhiªn”. tù do c¹nh tranh,  së h÷u c¸ nh©n, kÝch thÝch lao ®éng b»ng vËt chÊt, nh­ mét c«ng cô lý luËn tuyÖt diÖu  ®Ó ph¸t triÓn, vµ tù m×nh ®· hoµn thiÖn, ph¸t triÓn  nã ®Õn møc nghÖ thuËt, v­ît xa c¸c bËc ®µn anh TBCN ®i tr­íc.

3/  “ TËp hîp lùc l­îng “, hay lµ “khoa häc xóc tiÕn sù ®ång thuËn”:  Râ rµng víi nh÷ng triÕt lý sèng vµ lµm ¨n nh­ vËy, trªn ®Êt Mü ®· kh«ng cßn chç thÝch hîp cho nh÷ng líp ng­êi “ khï khê”, “ch©n thËt” “ yÕu kÐm” kiÓu nh­ nh÷ng ng­êi thæ d©n da ®á. Hä sím muén ®· bÞ tiªu diÖt ( theo c¶ nghÜa ®en vµ nghÜa bãng), hoÆc biÕn thµnh líp d©n h¹ng hai, biÕn thµnh n« lÖ, lµ  “®å phÕ th¶i ” , hoÆc lµ ch¹y b¹t vÝa vµo rõng s©u n­íc ®éc hay di t¶n ®i c¸c vïng ®Êt kh¸c. . .Lý luËn tËp hîp lùc l­îng trong nghÖ thuËt l·nh ®¹o cña giíi l·nh ®¹o n­íc Mü hÇu hÕt theo chiÒu h­íng tËp hîp nh÷ng ng­êi cã chung quan ®iÓm “ lÊy søc m¹nh lµm nÒn t¶ng”, “ch©n lý thuéc vÒ ®ång tiÒn” . Víi c¸ch thøc vµ m«i tr­êng nh­ vËy, qu¶ thËt n­íc Mü ®· thu hót tõ mäi n¬i trªn thÕ giíi vÒ m×nh, chän läc vµ tËp hîp l¹i nh÷ng ng­êi n¨ng ®éng, th¸o v¸t, th«ng minh víi nh÷ng tr¸i tim l¹nh lïng, ®«i khi ®Õn møc tµn b¹o, nhÊt lµ ë nh÷ng giai ®o¹n ®Çu tiªn lËp n­íc, ®Ó t¹o nªn mét quèc gia “tinh nhuÖ”, “thiÖn chiÕn” trong cuéc sèng vµ m«i tr­êng c¹nh tranh. §· cã nhiÒu häc gi¶ Ch©u ¢u sau mét thêi gian dµi sang nghiªn cøu t¹i chç x· héi Mü, cho r»ng : n­íc Mü võa lµ thiªn ®­êng, võa lµ ®Þa ngôc ( cã hai n­íc Mü ) vµ ®óng h¬n: n­íc Mü thùc sù lµ “mét b·i chiÕn tr­êng”. TÊt c¶ nh÷ng c«ng cô lËp ph¸p, hµnh ph¸p vµ t­ ph¸p ®­îc h×nh thµnh vµ lu«n ®­îc c¶i c¸ch tíi møc hoµn mü lµ ®Ó ®¶m b¶o cho mäi ng­êi ®­îc tù do c¹nh tranh sinh tån vµ ph¸t triÓn. Kh«ng cã c¬ chÕ k×m h·m, hoÆc rÊt coi nhÑ chÝnh s¸ch ®iÒu chØnh x· héi (Lµ nh÷ng thø dÔ nu«i mÇm cho nh÷ng t­ t­ëng û l¹i, ¨n b¸m). Vµ hËu qu¶ ®­¬ng nhiªn x· héi ph¶i ngµy cµng ph©n ho¸ m¹nh mÏ thµnh hai th¸i cùc giÇu nghÌo ®èi lËp nhau thËt sù, vµ kÎ m¹nh-- ng­êi giÇu -- ®­¬ng nhiªn ph¶i th¾ng vµ n¾m ®­îc mäi  quyÒn lùc, ch©n lý lu«n lu«n thuéc vÒ líp ng­êi giÇu cã nµy. Sù  c¹nh tranh, tù do vµ b×nh ®¼ng thùc sù  lóc ®ã chØ cßn l¹i chñ yÕu trong nh÷ng líp ng­êi giÇu cã víi nhau. 

Sù th¸i qu¸ ®Õn møc ngµy cµng cùc ®oan , mÊt lý trÝ trong viÖc vËn dông triÕt lý tù do c¹nh tranh sinh tån nh­ vËy dÉn nh÷ng nhµ t­ b¶n Mü  ®Õn  t×nh tr¹ng chØ biÕt lo t×m kiÕm, th©u tãm vµ b¶o vÖ cho quyÒn lîi Ých kû cña b¶n th©n, bÊt chÊp sù tån vong cña ng­êi kh¸c, bÊt chÊp ®¹o lý th«ng th­êng, mµ mét thêi tr­íc ®©y, khi míi lËp n­íc, chÝnh nh÷ng nhµ l·nh ®¹o n­íc Mü ®· trÞnh träng tuyªn bè tr­íc thÕ giíi: “ TÊt c¶ mäi ng­êi ®Òu sinh ra cã quyÒn b×nh ®¼ng. T¹o ho¸ cho hä nh÷ng quyÒn kh«ng ai cã thÓ x©m ph¹m ®­îc. Trong nh÷ng quyÒn Êy cã quyÒn sèng, quyÒn tù do vµ quyÒn ®­îc m­u cÇu h¹nh phóc” (theo kiÓu riªng cña hä).

Ngµy nay n­íc Mü, phÇn n­íc Mü giÇu cã, muèn n¾m quyÒn l·nh ®¹o thÕ giíi  ®Ó thùc thi, truyÒn b¸ triÕt lý tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña m×nh, nghÜa lµ muèn biÕn c¶ thÕ giíi  thµnh “mét b·i chiÕn tr­êng”, nh»m t¹o ra mét thiªn ®­êng toµn cÇu cho nh÷ng ng­êi giÇu , ®Çu tiªn ph¶i lµ cña nh÷ng ng­êi giÇu n­íc Mü, vµ dÜ nhiªn, v× theo c¸ch cña n­íc Mü ®· vµ ®ang lµm, sÏ dÉn ®Õn mét ®Þa ngôc trÇn gian cho nh÷ng ng­êi nghÌo, nh÷ng n­íc nghÌo, hÌn. Theo c¸ch thøc øng xö cña hä trªn thÕ giíi hiÖn nay, th×  h×nh nh­ hä kh«ng thÓ khoan nh­îng vµ chung sèng ®­îc víi sù l¹c hËu, sù chËm ph¸t triÓn, tÊt c¶ nh÷ng mÑo mùc t×m kiÕm “®ång thuËn” hiÖn nay víi “thÕ giíi thø ba” chØ lµ mét s¸ch l­îc t¹m thêi, kh«ng che lÊp næi môc tiªu thùc sù, v× cuèi cïng chóng ®· vµ sÏ bÞ ph¬i bÇy. TÊt nhiªn ch¼ng ai thÝch thó sù l¹c hËu, kÓ c¶ chÝnh nh÷ng ng­êi chËm ph¸t triÓn, nh÷ng nguêi l¹c hËu. H¬n n÷a, cÇn lµm râ, t¹i sao hä l¹c hËu, t¹i sao hä bÞ kÐm ph¸t triÓn? Vµ mÆt kh¸c, ®©u lµ l¹c hËu, kÐm ph¸t triÓn vµ ®©u lµ b¶n s¾c d©n téc; ®©u lµ ®­îc chän c¸ch sèng tù do vµ thÕ nµo lµ lèi sèng v¨n minh ®¸ng theo h¬n c¶ (ThÕ giíi t­ b¶n ch¶ ®ang cã trµo l­u “trë vÒ víi thiªn nhiªn hoang d·” ®ã ­ ? )  Nªn chó ý lµ: con ng­êi vÉn cßn lµ Con Ng­êi  chØ mét khi nã cã t©m hån vµ lßng th­¬ng sãt ®ång lo¹i. Cã nh÷ng ®iÒu n­íc Mü, tr­íc hÕt lµ giíi cÇm quyÒn, cã quan ®iÓm ®óng, tiÕn bé, phï hîp lßng ng­êi, song l¹i cã rÊt nhiÒu ®iÒu hä chØ muèn dïng c­êng quyÒn ¸p ®Æt lèi sèng vµ quan ®iÓm c¸ biÖt cña riªng hä lªn mäi ng­êi, mäi d©n téc. Cã thÓ h×nh dung, nÕu n­íc Mü víi nh÷ng môc tiªu chiÕn l­îc toµn cÇu cña c¸c tËp ®oµn t­ b¶n cña n­íc nµy ( nh­ b»ng mäi gi¸ khèng chÕ c¸c nguån tµi nguyªn quan träng; chi phèi toµn bé thÞ tr­êng; kiÓm so¸t kh«ng gian vµ c¸c vïng biÓn chiÕn l­îc ; siªu c­êng duy nhÊt vÒ søc m¹nh qu©n sù; ®¶m b¶o an ninh tuyÖt ®èi cho riªng m×nh . . ) , cïng víi søc m¹nh hiÖn cã vµ nh÷ng chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i hiÕu chiÕn, ng¹o m¹n nh­ hiÖn nay (  thÝ dô  “ ai kh«ng ®øng vÒ phÝa Mü ®Òu lµ kÎ thï “, “ Mü cã quyÒn ®¸nh ®ßn phñ ®Çu nh÷ng n¬i ®­îc coi lµ cã mèi nguy hiÓm cho an ninh cña Mü”, ®¬n ph­¬ng gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò quèc tÕ kh«ng cÇn chÊp hµnh nghÞ quyÕt cña  LHQ v. v. . .) , mµ hä l¹i thùc sù n¾m ®­îc quyÒn chi phèi mäi mÆt cña thÕ giíi, th× thay v× trë thµnh mét quèc gia l·nh ®¹o thÕ giíi mµ hä ®ang mong muèn, Mü sÏ trë thµnh mét “ Quèc gia b¹o chóa tµn ¸c” ch­a tõng cã.  Th­c vËy, bëi v×, kh«ng ph¶i nh­ nh÷ng bé téc thæ d©n, hoÆc nh÷ng céng ®ång ng­êi di c­ vµo n­íc Mü tr­íc ®©y, c¸c quèc gia d©n téc trªn thÕ giíi  cã søc m¹nh cña nh÷ng bÒ dÇy lÞch sö, nh÷ng truyÒn thèng v¨n ho¸ l©u ®êi , víi lßng tù t«n d©n téc kh¸ cao, sÏ kh«ng chÞu ®Ó n­íc nµy ¸p ®Æt ý muèn v« lý cña m×nh.   Hä, kÓ c¶ mét sè ®ång minh th©n cËn, sÏ chèng tr¶ quyÕt liÖt chÝnh s¸ch c­êng quyÒn cña Mü. Lóc ®ã ThÕ giíi sÏ tan hoang, loµi ng­êi sÏ ®iªu ®øng, tr­íc khi B¹o chóa §Õ quèc Mü bÞ diÖt vong, còng nh­  c¸c b¹o chóa tr­íc ®©y cña lÞch sö ( nh­ §Õ quèc La m·, TÇn thuû Hoµng, Hittle. . . ) Lùc l­îng d©n chñ vµ nh©n ®¹o, tr­íc hÕt lµ lùc l­îng bªn trong -- tøc n­íc Mü thø hai -- buéc ph¶i vïng lªn ®ßi quyÒn quyÕt ®Þnh vËn mÖnh cña m×nh, quyÒn ®­îc sèng trong hoµ b×nh vµ nh©n ®¹o, ®ßi nhµ cÇm quyÒn cña hä ph¶i quay trë l¹i víi Tuyªn ng«n ®éc lËp bÊt hñ tr­íc ®©y cña n­íc Mü. 

ThÕ nh­ng, nh­ trªn ®· nãi, n­íc Mü, ®óng h¬n lµ n­íc Mü giÇu cã, lµ tËp hîp cña nh÷ng ng­êi th«ng minh cã ®Çu ãc rÊt thùc tÕ, t«n sïng tuyÖt ®èi “ §¹o ®« la “, víi “ Lîi nhuËn lµ ®éng lùc m¹nh h¬n c¸i chÕt “. ChÝnh ®iÒu ®ã lµ c¬ së ®Ó chóng ta tiªn ®o¸n r»ng, b»ng mäi gi¸, kÓ c¶ ph¶i tõ bá c¸c chÝnh s¸ch cò mÊt lßng ng­êi , n­íc Mü giµu cã sÏ kh«ng chÞu bÞ diÖt vong ! Cã thÓ tin r»ng, trïng víi lêi tiªn chi cña C¸c M¸c, n­íc Mü sÏ cïng víi c¸c n­íc t­ b¶n ph¸t triÓn kh¸c ( ®i ®Çu lµ Mü ) sÏ buéc ph¶i t×m ra lèi tho¸t c¸ch m¹ng nµo ®ã ®Ó cßn tån t¹i vµ ph¸t triÓn, cßn tiÕp tôc thu hót ®uîc ®« la vµ lîi nhuËn, dï cã kh«ng ®­îc dÔ dµng nh­ tr­íc, thay v× mét sù diÖt vong. Lèi tho¸t ®ã cã thÓ lµ “ Con ®­êng thø ba “.

Tõ c¸ch nh×n “ ba cÊp ®é cña sù l·nh ®¹o “ ta cã thÓ nªu kh¸t qu¸t: C¸c n­íc theo CNXH tr­íc ®©y, thùc hiÖn tèt “ cÊp ®é mét “: nhËn thøc vÊn ®Ò chÝnh trÞ cña nh©n lo¹i kh¸ tróng (®Êu tranh cho quyÒn lîi cña nh©n d©n lao ®éng, cho hoµ b×nh, nh©n ®¹o,cho b×nh ®¼ng vµ tiÕn bé x· héi cña c¸c d©n téc . . .) song ®· chän kh«ng tróng ph­¬ng ph¸p qu¶n lý, v× ®· b¸c bá ®éng lùc vËt chÊt vµ c¬ chÕ thÞ tr­êng, nªn ®· bÞ khñng ho¶ng vµ ph¶i “ §æi míi “. Cßn c¸c n­íc theo  CNTB  ®· chän “c«ng cô lý luËn t×m kiÕm gi¶i ph¸p”  cùc kú m¹nh vµ hiÖu qu¶, song nhiÒu n­íc ®· sai lÇm râ rÖt khi nhËn thøc nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trÞ cña nh©n lo¹i, nªn kh«ng nh÷ng kh«ng “t×m kiÕm ®­îc sù ®ång thuËn”, kh«ng tËp hîp ®­îc lùc l­îng mµ sÏ cßn bÞ chèng tr¶ quyÕt liÖt, do ®ã tÊt yÕu tr­íc sau sÏ bÕ t¾c vµ còng sÏ dÉn ®Õn thÊt b¹i. Con ®­êng tiÕn lªn cña Nh©n lo¹i bao giê còng lµ sù kÕ thõa cã chän läc nh÷ng tinh hoa cña qu¸ khø, cïng víi nh÷ng s¸ng t¹o míi rót ra tõ thùc tiÔn ph¸t triÓn. Ph¶i ch¨ng ®ã lµ “ Con ®­êng thø ba” : Con ®­êng c¸ch m¹ng, tõ bá  ®­îc nh÷ng môc tiªu “Ých kû, h¹i nh©n”, tiÕp thu cã chän lùa vµ kÕt hîp nh÷ng mÆt thµnh c«ng cña qu¸ khø mµ nhiÒu n­íc ®ang lùa chän vµ ®i theo. N­íc Mü hiÖn nay ®ang cã ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè ®Ó v­ît tr­íc c¸c n­íc kh¸c trªn con ®­êng nµy, vµ ®ã lµ ®iÒu kiÖn ®Ó Mü cã thÓ ®­îc vµo vßng “ tuyÓn chän” hßng trë thµnh c­êng quèc l·nh ®¹o thÕ giíi mét c¸ch hoµ b×nh. Mét thÕ giíi ®a cùc c©n b»ng lµ mét ®iÒu lý t­ëng, song kh«ng ph¶i dÔ ®¹t ®­îc. Nh©n d©n thÕ giíi sÏ tuyÓn lùa kh«ng nhÊt thiÕt cø ph¶i lµ c­êng quèc nµo m¹nh nhÊt, mµ sÏ ­ng thu©n vµ ñng hé c­êng quèc nµo cã nh÷ng chÝnh s¸ch vµ ®ãng gãp quyÕt ®Þnh nhÊt ®em l¹i hoµ b×nh, an toµn vµ thÞnh v­îng thËt sù  cho  toµn thÓ nh©n lo¹i ./.  (Hµ Néi, th¸ng 3, n¨m 2003 )

§Þa chi liªn hÖ:

Vò Duy Phó. ViÖn Nh÷ng VÊn ®Ò Ph¸t triÓn. Hµ Néi. VN

EMail: vuduyphu36@yahoo.com

Chú thích:

1.Bài viết này đã được dịch và gửi cho Obama từ khi ông này đang tranh cử tổng thống Mỹ (2003).

2. Obama lên làm Tổng thống nước Mỹ đã “xoay” rất nhiều “trục” (như dự báo trong bài viết), làm cho nước Mỹ ngày nay lại trở thành chỗ dựa của một thế giới mong muốn hoà bình và hữu nghị. Tôi đã viết ở đâu đó, rằng nếu nhân dân Trung Quốc không cảnh giác, ngày nay, một bộ phận không nhỏ trong lãnh đạo TQ lại muốn tạo ra một “Con hổ giấy đế quốc Mỹ mới ngay trong lòng nước mình” ! để thế chân vai trò “sen đầm thế giới” của Hoa Kỳ từ cuối thế kỷ XX trở về trước. Nhưng phần lịch sử tai hại của thế giới khó có thể lặp lại !

Giới thiệu một trong các phản hồi:

 

 

 

Fri, 31 Oct 2008 13:59:29 -0400

Gửi cho:

"phu vuduy" <vuduyphu36@yahoo.com>

Từ:

"Barack Obama" <info@barackobama.com>  
Tôn chỉ, mục đích
1. Nghiên cứu những vấn đề cơ bản trong lĩnh vực phát triển
2. Tiến hành tư vấn, phản biện, thẩm định và các dịch vụ KH&CN liên quan đến những vấn đề phát triển
3. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về khoa học phát triển
4. Tổ chức diễn đàn về vấn đề phát triển
5. Cung cấp thông tin, xuất bản ấn phẩm về những vấn đề phát triển
6. Hợp tác trong mạng lưới các tổ chức nghiên cứu phát triển


Bản quyền 2005 thuộc Viện Những Vấn đề Phát Triển
Địa chỉ: 14 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội. 
Điện thoại: 04-9350984 ,  Fax: 04-9350984