TRANG CHỦ
  Liên hệ  | Tìm kiếm  | Sơ đồ Website  | English    
Chủ nhật, ngày 26/2/2017  
   Giới thiệu Viện
   Tin tức, hoạt động
   Hội thảo khoa học
   Nghiên cứu khoa học
   Thông tin Khoa học
   Đề tài, Dự án
   Diễn đàn trao đổi
   Diễn đàn Lý luận phát triển
   Chung quanh chủ đề OBAMA
   Văn nghệ giải trí
WEBSITE KHÁC

Online:
48

Số lượt truy cập:
3877841
Kiến nghị của Viện VIDS gửi Đại hội Đảng XII

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM                                                       

 

     VIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN – VIDS

 

Kiến nghị của Viện Những Vấn đề Phát triển

 

về Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Kính gửi:         Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương Khóa XI

 

                                                                    Đảng Cộng sản Việt Nam                                 

 

 

 

Viện Những Vấn đề Phát triển (VIDS) thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa

 

học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), xuất phát từ trách nhiệm và theo chức năng của

 

mình, xin nêu lên với Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương những ý kiến dưới

 

đây về Đại hội XII sắp tới của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Cân nhắc mọi mặt tình hình đất nước, chúng tôi cho rằng:

 

Đại hội XII họp vào lúc đất nước đã kết thúc giai đoạn phát triển theo chiều rộng,

 

kết quả là : không thể hoàn thành công nghiệp hóa vào năm 2020, càng duy ý chí hô

 

hào phát triển càng tụt hậu xa hơn so với các nước chung quanh và bất bình đẳng ngày

 

càng lớn, thể chế chính trị tỏ ra bất cập, ngày càng kìm hãm sự phát triển của đất nước,

 

không tạo dựng được khối Đại đoàn kêt dân tộc, có nguy cơ chia rẽ dân tộc, tình trạng

 

quan liêu tham nhũng ngày càng nặng nề, quyền tự do, dân chủ của nhân dân bị vi

 

phạm nghiêm trọng, tình hình văn hóa – xã hội của đất nước bị tha hóa và xuống cấp

 

nguy hiểm; nhân dân ngày càng mất lòng tin vào Đảng và bức xúc đối với chế độ. Đất

 

nước đang đối mặt với thách thức nghiêm trọng: sự lệ thuộc bên ngoài về kinh tế đang

 

ngày càng gia tăng, độc lập chủ quyền, an ninh và sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia đang

 

ngày càng bị uy hiếp.

 

Toàn bộ quá trình phát triển và hội nhập của đất nước kể từ khi tiến hành đổi mới

 

1986 tuy đã đạt được thành tựu đáng ghi nhận, song cũng cho thấy cái giá phải trả rất

 

đắt, đất nước đạt được sự phát triển dưới mức các tiềm năng và khả năng huy động

 

được cùng các cơ hội cho phép, những yếu kém của hệ thống chính trị và bộ máy nhà

 

nước ngày càng trực tiếp kìm hãm sự phát triển của đất nước. Nguyên nhân cơ bản của

 

thực trạng này là sai lầm của Đảng về đường lối, lựa chọn mô hình phát triển, Đại hội

 

VI đã nhận ra sai lầm và quyết định Đổi mới có ý nghĩa lịch sử, nhưng 30 năm qua đổi

 

mới chưa đồng bộ giữa kinh tế và chính trị, thể chế vẫn giữ nguyên từ sau khi thống

 

nhất đất nước, thể hiện trong Cương lĩnh hiện nay.

 

Để không rơi vào trì trệ, bế tắc, đất nước đòi hỏi phải cấp bách chuyển sang giai

 

đoạn phát triển theo chiều sâu với nội dung cốt lõi là phát huy cao độ sức mạnh đoàn

 

kết và nhân tố con người - nguồn nhân lực trí tuệ của toàn dân tộc, của đất nước. Việc

 

chuyển giai đoạn như vậy diễn ra trong cục diện chính trị và kinh tế toàn cầu đang thay

 

đổi rất quyết liệt, chuyển mạnh sang đa cực. Trung Quốc đã trở thành vấn đề của cả thế

 

giới, Việt Nam là quốc gia đang bị uy hiếp trực tiếp, toàn diện và nghiêm trọng nhất.

 

Điều hiển nhiên là Việt Nam không thể lựa chọn con đường đối đầu với Trung

 

Quốc, lại càng không thể để mình trở thành chư hầu của Trung Quốc. Lựa chọn duy

 

nhất đúng đắn của Việt Nam là: Phải sớm trở thành một nước phát triển giầu mạnh, có

 

quan hệ hữu nghị và hợp tác với cả thế giới tiến bộ. Chỉ có như vậy, Việt Nam mới có

 

thể có quan hệ hợp tác hữu nghị bình đẳng với Trung Quốc, trong tư thế một quốc gia

 

độc lập, phát triển, có chủ quyền.

 

Muốn làm được điều này, Việt Nam cần có một thể chế chính trị và bộ máy công

 

quyền phát huy được nội lực dân tộc, tranh thủ được sự hợp tác và hậu thuẫn của cả thế

 

giới tiến bộ, những điều mà thể chế chính trị và bộ máy nhà nước hiện hành đã chưa

 

đáp ứng được. Do đó cải cách thể chế chính trị phù hợp với con đường phát triển sáng

 

tạo, mới đáp ứng đòi hỏi tất yếu và cấp bách của đất nước.

 

Cả thế giới tiến bộ đều mong muốn có một Việt Nam độc lập, phát triển, vững

 

mạnh, coi đấy là một nhân tố quan trọng của hòa bình hợp tác và an ninh trong khu vực

 

và toàn cầu. Vì lý do ấy, hầu hết các nước phát triển và nhiều nước khác đã cam kết trở

 

thành đối tác chiến lược, đối tác toàn diện của Việt Nam,  mang lại cơ hội chưa từng có

 

để phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ Tổ

 

Quốc.

 

Chúng tôi nhận thấy dự thảo Báo cáo chính trị chưa đánh giá đúng thực trạng đất

 

nước và xu thế vận động của thế giới, chưa chỉ rõ nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự tụt

 

hậu ngày càng xa, thậm chí bỏ lỡ nhiều cơ hội thay đổi vận mệnh của Dân tộc.

 

Toàn bộ công việc chuẩn bị Đại hội XII cho đến nay trên thực tế đã tập trung quá

 

nhiều công sức vào vấn đề nhân sự theo Quyết định 244. Thực chất Quyết định 244 chỉ

 

nhằm thực hiện việc sắp xếp cán bộ cho nhiệm kỳ khóa XII theo ý muốn của cấp ủy

 

đương nhiệm, không tính tới việc đáp ứng những yêu cầu thay đổi của đất nước hiện

 

nay. Đây là cách làm thiếu dân chủ, trái với Điều lệ của Đảng, vi  phạm nghiêm trọng

 

quyền và trách nhiệm của Đại hội toàn quốc với tính cách là cơ quan quyền lực cao

 

nhất của Đảng giữa hai nhiệm kỳ, nguy cơ gây chia rẽ và làm suy yếu Đảng và sẽ để lại

 

nhiều hậu quả lâu dài.

 

Với tất cả tinh thần trách nhiệm trước đất nước và trước Đảng, nhân dịp BCH

 

TW kêu gọi toàn dân tham gia các văn kiện trình Đại hội XII, Viện chúng tôi nhất

 

trí kiến nghị:

 

1) Đại hội XII cần đươc tiến hành trên cơ sở nhận thức sâu sắc bước ngoặt lịch

 

sử của đất nước đặt ra đòi hỏi khách quan phải phấn đấu đưa nước ta trở thành một

 

nước phát triển với những tiêu chí của văn minh nhân loại ngày nay. Dự thảo Báo cáo

 

chính trị cần được soạn thảo theo tinh thần và nội dung mới này.

 

2) Đại hội XII cần quyết định trong nhiệm kỳ này sẽ thực hiện những bước đi mở

 

đầu và đặt nền móng cho toàn bộ nhiệm vụ cải cách chính trị sâu rộng, để sớm đưa

 

nước ta trở thành một nước phát triển (có thể vào khoảng năm 2030). Ngay trong nhiệm

 

kỳ khóa XII này cần xây dựng cương lĩnh mới để xây dựng Đảng trở thành đảng của

 

dân tộc và dân chủ, đồng thời xây dựng Hiến pháp mới để thiết lập một nhà nước mọi

 

quyền lực đều thuộc về nhân dân, lấy việc thực thi đầy đủ các quyền công dân, thực

 

hiện sự công khai minh bạch làm động lực tiến hành cuộc cải cách chính trị vĩ đại này

 

trong hòa bình, khép lại quá khứ,  không hồi tố, cải cách gắn liền với phát triển, tất cả

 

với tinh thần đoàn kết và hòa giải dân tộc. 

 

3) Bãi bỏ việc thực hiện QĐ 244, để trở lại thực hiện nghiêm túc việc đề cử và

 

bầu cử theo đúng Điều lệ Đảng, tuân thủ tuyệt đối quyền và trách nhiệm của Đại hội

 

XII.

 

Ngay từ bây giờ, trong quá trình chuẩn bị và trong khi tiến hành Đại hội XII, xin

 

đề nghị Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương khóa XI tiến hành thảo luận dân

 

chủ, nhìn thẳng vào sự thật, với tất cả tinh thần trách nhiệm đối với vận mệnh đất nước,

 

cân nhắc thiệt hơn mọi mặt, không câu nệ vào bất kỳ tiền lệ hay quy định nào lâu nay

 

thành văn hay không thành văn, tạo mọi điều kiện cho Đại hội XII bầu chọn được ban

 

lãnh đạo mới có bản lĩnh quyết đoán một lòng vì nước, vì dân, quyết tiến hành cải cách

 

chính trị sâu rộng nhằm đưa đất nước vươt qua mọi thách thức, giải phóng mọi tiềm

 

năng, nắm bắt lấy cơ hội mới để giành thắng lợi mới cho đất nước trên con đường phấn

 

đấu trở thành nước phát triển.

 

                                                                                  Hà Nội, ngày 06 – 10 – 2015

 

                                                                                  Viện Những Vấn đề Phát triển - Vũ Duy Phú

 

                                                                                  & Diễn đàn Lý luận Phát triển.

Ngày cập nhật: 14/10/015


 

TIÊU ĐIỂM
• Bản Góp ý kiến hoàn chỉnh với Đại hội Đảng. Tác giả: Tư duy Tập thể
• Làm rõ thêm "Bản chất và Hiện tượng". Vũ Duy Phú
• Cùng với Việt Nam kiên cường
• Kiến nghị toàn Đảng, toàn Dân
• Bàn vào việc cần làm ngay
Tôn chỉ, mục đích
1. Nghiên cứu những vấn đề cơ bản trong lĩnh vực phát triển
2. Tiến hành tư vấn, phản biện, thẩm định và các dịch vụ KH&CN liên quan đến những vấn đề phát triển
3. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về khoa học phát triển
4. Tổ chức diễn đàn về vấn đề phát triển
5. Cung cấp thông tin, xuất bản ấn phẩm về những vấn đề phát triển
6. Hợp tác trong mạng lưới các tổ chức nghiên cứu phát triển

Bản quyền 2005 thuộc Viện Những Vấn đề Phát Triển
Địa chỉ: 14 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội. 
Điện thoại: 04-9350984 ,  Fax: 04-9350984